Naše řešení je Vaše jistota.

Bezpečnost práce - BOZP

 • Konzultační a poradenská činnost, zajištění osoby odborně způsobilé v prevenci rizik dle Zákoníku práce a zákona 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce
 • Vyhledávání nebezpečných činitelů a rizik při práci pro jednotlivé činnosti zaměstnanců
 • Návrh opatření k předcházení rizik pro jednotlivé činnosti
 • Vnitřní vstupní audit stavu úrovně BOZP a související dokumentace
 • Zpracování dokumentace BOZP
 • Aktualizace dokumentace
 • Zajištění bezpečnostních značek
 • Zajištění dokumentace pro ISO 45001:2018
 • Provedení ročních prověrek BOZP pracoviště (povinnost  zaměstnavatele dle Zákoníku práce)
 • Provedení kontrol a interních auditů s návrhy na opatření a termíny k odstranění nedostatků
 • Spolupráce při vyšetřování pracovních úrazů, evidence pracovních úrazů, kniha úrazů
 • Jednání s Oblastním inspektorátem práce na základě plné moci
 • Zpracování návrhu osobních ochranných pracovních prostředků dle NV 495/2001 Sb. v platném znění
 • Tvorba provozních a specifických směrnic a postupů